Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

Komunikaty | 12 października 2018 09:58 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Zarządzenie Nr 81.2018
Wójta Gminy Giżycko 
z dnia 12 października 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko,
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 17.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy, z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 17.08.2018 r. do 07.09.2018 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko, rozpatruje się w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Integralną częścią zarządzenia jest Załącznik nr 1 – Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

/Podpis Wójta/

Załączniki