Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZGKiM w Mirsku - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Przetargi | 12 października 2018 09:25 | Publikujący: Gmina Mirsk


WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU.


Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku  na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz.1875  z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 2018 r poz.121 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych  do najmu:


1. Lokal użytkowy położony w Mirsku, ul. Mickiewicza 8:
- powierzchnia użytkowa  lokalu 37,37 m2 ,
- działka nr 218 obręb 2 Mirsk,
- lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową,
- stawka wywoławcza miesięczna czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosić będzie - 9,95 zł + VAT 23 %,
- czynsz miesięczny płatny do 20 każdego miesiąca,
- czynsz podlega waloryzacji w okresach rocznych  o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni,
- najemca zostanie wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej,
- umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj. na okres 5 lat.


2. Lokal użytkowy położony w Mirsku, ul. Kościelna 2:
- powierzchnia użytkowa lokalu 59,30m2 ,
- działka nr  obręb 166/17  obręb 2 Mirsk,
- lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową,
- stawka wywoławcza miesięczna czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosić będzie - 9,95zł + VAT 23 %,
- czynsz miesięczny płatny do 20 każdego miesiąca,
- czynsz podlega waloryzacji w okresach rocznych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni,
- najemca zostanie wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej,
- umowa najmu zostanie zawarta na  czas określony tj. na okres 5 lat.

                 
Wykaz zostanie podany do wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk na tablicy ogłoszeń w okresie 21 dni.