Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Wolinie rejon ul.Błonie gm. Nisko

Komunikaty | 12 października 2018 09:04 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 12 października 2018r.

PPB.6733.1.34.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1073, późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112została wydana decyzja Nr 36/2018 znak PPB.6733.1.34.2018 z dnia 12.10.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 79, 93/1 położonych w miejscowości Wolina gm. Nisko.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30- 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek