Bazagmin.pl

Aktualności

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 18.10.2018 r.

Aktualności | 12 października 2018 08:57 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVIII sesję Rady, która odbędzie się 18 pażdziernika 2018 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39

Proponowany porządek obrad:


1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27.09.2018 r.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk,

b)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

c)   zmian budżetu na 2018 rok,

d)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

e)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

f)  określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2019 rok,

g)  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

h)  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

i)  zmiany Uchwały Nr XLI/334/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirsk,

j)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk.

3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk z kontroli pn „procedury przetargowe, projekt, budowa oraz funkcjonowanie boiska wielofunkcyjnego z elementami małej architektury i oświetleniem w Rębiszowie”.

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w kadencji 2014-2018.

7. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych Rady z działalności poszczególnych komisji w kadencji 2014-2018.

8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności Rady w kadencji 2014-2018.

9. Sprawy różne.

10. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 16 października 2018 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.