Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 20 sierpnia 2018 r. znak RRG.6220.2.2018.10 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, obręb Kruklin

Komunikaty | 11 października 2018 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 810 ze zm.)

 

 

WÓJT GMINY GIŻYCKO

 

informuje

 

strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Giżycko z dnia 20 sierpnia 2018 r. znak RRG.6220.2.2018.10 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, obręb Kruklin. Odwołanie zostanie przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.