Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”

Przetargi | 10 października 2018 14:20 | Publikujący: Gmina Mirsk


Ogłoszenie nr 633719-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

Gmina Mirsk: „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt RPDS.10.02.03-02-012/17 – „Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mirsk, krajowy numer identyfikacyjny 23082163000000, ul. Plac Wolności  39 , 59630   Mirsk, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 647 04 40, e-mail gmina@mirsk.pl, faks 075 647 04 69.
Adres strony internetowej (URL): www.mirsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.mirsk.pl - BIP przetargi
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk. Sekretariat czynny od poniedziałku do piatku w godz. 7.30 - 15.30


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. System informatyczny wraz z oprogramowaniem i licencjami – umożliwiający zarządzanie elementami systemu w zakresie gromadzenia materiałów, współdzielenia zasobów edukacyjnych, monitoringu rozwoju kompetencji, tworzenia sprawdzianów, zarządzania wynikami, nadzorowania pracy ucznia, rozliczania wykonywanych prac i monitorowania poprawnego funkcjonowania całej platformy - dla minimum 135 uczestników projektu w dwóch szkołach, na okres 5 lat oraz integracja zasobów dydaktycznych wraz z wdrożeniem oprogramowania i systemu w: • Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku - Technikum Hotelarsko-Turystyczne w Mirsku – 45 uczniów i 15 nauczycieli • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku - Szkoła Podstawowa w Mirsku – 60 uczniów i 15 nauczycieli 2. Wielozadaniowe bazy programowo-sprzętowe wraz z terminalami programowym pozwalającymi na autoryzację i odblokowanie urządzenia oraz wykonanie prac na urządzeniu oraz urządzenia wielofunkcyjne kolorowe współpracujące z modułem sprzętowym i terminalem programowo sprzętowym – 2 szt. 3. Centra rejestracji użytkowników wraz z serwerami z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu i oprogramowaniem monitorującym stan techniczny urządzeń wchodzących w skład rozwiązania – 2 szt. 4. Wdrożenie systemu w formie szkolenia nauczycieli i uczniów obejmujące wykorzystania edukacyjnych narzędzi cyfrowych. 5. Infrastruktura sieciowo-usługowa dla dwóch szkół: • ruter z modułem zapory sieciowej i systemem blokowania włamań IPS-2 szt. • firewall, przełącznik zarządzalny – szt. 1 – SP Mirsk • system zarzadzania siecią (oprogramowanie) – szt. 1 – SP Mirsk • UPS – 4 szt. • klimatyzator – 2 szt. • serwer plików NAS (Nas Network Attached Storage), minimum 2 dyskowy – 2 szt. • kontroler WLAN – 3 szt. S- P Mirsk -2 szt., Technikum – 1 szt. • przenośne komputery – 22 szt. • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (druk, kopiowanie, skanowanie) – 2 szt. • tablice interaktywne – 2 szt. - Technikum • wizualizer – 3 szt. – Technikum i SP Mirsk • kamera cyfrowa ze statywem – 1 szt. - Technikum • system do zbierania i analizowania odpowiedzi – 2 szt. • punkt dostępowy, dostęp do sieci internetowej WiFi – 2 szt. • monitor interaktywny – 1 szt. – SP Mirsk

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

80420000-4

32322000-6


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

50

   


II.9) Informacje dodatkowe: termin nieprzekraczalny - 27 grudnia 2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową, t.j.: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 50.000,00 zł, 2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiada zdolność techniczną/zawodową t.j.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą na: dostawie oprogramowania o profilu edukacyjnym lub innych systemów dziedzinowych i wyposażeniu ich w treści edukacyjne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli (w tym dostawa licencji oprogramowania wraz z wsparciem technicznym o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (montaż, instalacja i konfiguracja i wdrożenie systemu monitorowania kompetencji uczniów).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 8) ustawy Pzp; 2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 8) ustawy Pzp; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG); 4. w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty, składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną określoną w SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Koncepcję Platformy Edukacyjnej w formie papierowej – zawierającą wskazanie funkcjonalności Platformy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

 Nie


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

50,00

funkcjonalność

40,00

termin realizacji

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwości dokonywania zmian zawartej umowy w następujących okolicznościach: a)zmiany terminów realizacyjnych (rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia) w przypadku zaistnienia okoliczności na które Wykonawca nie miał wpływu, b)zmiany terminów płatności za wykonane części zamówienia, w przypadku zaistnienia takich okoliczności po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy 2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy w następującym przypadku: a)zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wynagrodzenia zamówienia przez Wykonawcę. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 4. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.” 5. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku z brakiem dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  -język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-11-18 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

 

 

 

 

 

Dół formularza

 

Załączniki