Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem - Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w Okolu i Suminie poprzez budowe parkingów

Przetargi | 21 września 2018 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

 

   

                                          Gmina Starogard Gdański

                                               ul. Sikorskiego 9

                                             83-200 Starogard Gd

                                               NIP 592 207 98 28

 

 tel:  centrala (058) 562 50 67                           fax:(058) 562 46 41                          

    www.ugstarogard.pl                       e-mail:  urzad@ugstarogard.pl     

                                     

 

GKI.271.16.6.2018 US                                                              Starogard Gdański dnia 21.09.2018r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 21.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 613262-N-2018 z  dnia 05.09.2018r. dla zadania  pn. : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”
   Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę    3.000,00 zł brutto

Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Ilość pobytów na budowie

1

Biuro Obsługi Budownictwa, Tadeusz Szymborski, 83-200 Starogard Gdański, Al. Wojska Polskiego 2 B

3.444,00

2 pobyty

2

Nadzory – Grzegorz Leszman, ul. Rymonta 3, 83-200 Starogard Gdański

6.265,00

4 pobyty

 

  1. Termin wykonania zamówienia  do 30.11.2018 r.

 

  1. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie całości usługi  z Wykonawcą będzie regulowane  fakturą końcową, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ