Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.14.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"

Przetargi | 20 września 2018 14:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-08-20

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.14.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Pniewy

Adres zamawiającego               Pniewy 2

Kod Miejscowość                       05-652 Pniewy

Telefon:                                      48 668 64 24

Faks:                                          48 668 64 24 w. 117

adres strony internetowej           bip.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej       pniewy@pniewy.pl

Godziny urzędowania:               pon. od 10:00 do 18:00; wt. - pt. od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    bip.pniewy.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Modernizacja części budynku po PSP w Wilczorudzie Parcela na Klub "Seniora+", która obejmuje remont pomieszczeń znajdujących się na parterze wraz z przebudową i adaptacją dwóch z nich.

W skład ww. prac wchodzi:

- adaptacja istniejącego pomieszczenia prysznicy znajdującego się przy wejściu  do budynku bezpośrednio z wiatrołapu na ogólnodostępną szatnię,

- powiększenie otworu drzwiowego,

- przebudowa jednej z dwóch ogólnodostępnych łazienek oraz przystosowanie jej dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana instalacji kanalizacyjnej znajdującej się w piwnicy budynku,

- podłączenie wymienionej instalacji do szamba,

- wymiana głównego wyłącznika p.poż oraz zabezpieczeń zespolonych zgodnie z warunkami przydziału mocy PGE Dystrybucja S.A. wraz z szafą,

- malowanie ścian powyżej 2,00 m oraz sufitów pomieszczeń korytarza, wiatrołapu, kuchni, szatni, dwóch sal konferencyjnych,

- wymiana drzwi  - 12 szt.,

 - wstawienie drzwi  na piętrze- 2 szt.,

- montaż termy w łazience oraz kuchni,

- budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej,

- wykonanie dojścia do budynku z kostki betonowej

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4    Tynkowanie

45431000-7    Kładzenie płytek

45442100-8    Roboty malarskie

45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45233250-6    Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111220-6    Roboty w zakresie usuwania gruzu

45311000-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1    Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312311-0    Montaż instalacji piorunochronnej

45315700-5    Instalowanie stacji rozdzielczych

45311100-1    Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Od dnia podpisania umowy do 14.12.2018 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)        posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 

2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość polisy nie mniejsza niż 150 000 zł..

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  minimum w specjalności konstrukcyjnej.

W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

a) decyzję o nadaniu uprawnień,

b) zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa..

  Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na budowie lub adaptacji pomieszczeń

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

6)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

7) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

9)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

10)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena

60

1

termin realizacji

40

#211

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 05.10.2018 r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

                        

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie dotyczy.

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

    

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 619953-N-2018 Data zamieszczenia 2018-09-20

 

 

Wiesław Nasiłowski

Wójt Gminy Pniewy

 

Załączniki