Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja(II uzupełniona )z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

Przetargi | 14 września 2018 13:40 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.14.4a.2018 MF                                              Starogard Gdański dnia 14.09.2018r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 609 578-N-2018 z  dnia 28.08.2018r. dla zadania  pn. „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i  Sumin poprzez budowę parkingów”

  Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę   

         146 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie   wpłynęły   następujące oferty.

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Termin gwarancji

1

Roboty Ziemne i Drogowe

 Andrzej Tworek  ul. Szkolna 18

83-224 Borzechowo

 

223 007,95

5

2.

K. S. Brukarstwo   Karol Stępień  ul. Działkowa 7,

 83-200 Starogard Gd.

203 527,50

5

  1. Termin wykonania zamówienia 17.11.2018 r.

 

  1. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie całości robót   z Wykonawcą będzie regulowane  fakturą końcową, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.