Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej w Nisku- rejon ul. Rzeszowskiej i PCK

Komunikaty | 14 września 2018 11:52 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 13 września 2018r.

PPB.6730.111.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

    Stosownie do art. 10 §1 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek datą wpływu dnia 12.09.2018r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. z/s w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 11 w imieniu, której występują Prezes Zarządu mgr inż. Paleń Zbigniew i Z-ca prezesa Zarządu mgr Radosław Sagatowski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działek o nr ew.: 3441/12, 3441/13, 3588/2, 3595/1, 3595/2, 3595/3 położonych w Nisku pod realizację inwestycji polegającej na budowie i przebudowie odcinków sieci ciepłowniczej osiedlowej mającej na celu dostarczenia ciepła do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla odbiorców budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Rzeszowskiej i PCK.

    Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska