Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu FIN.271.1.2018.ES na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 9.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Przetargi | 14 września 2018 11:43 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

 

Starogard Gdański, 14.09.2018

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

 

FIN.271.1.2018.ES

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1579 z późn. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański, przekazuje informację  z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 9.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.09.2018 r o godz. 10:10 w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański.

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 947.000 zł.
  2. Wykaz firm i adresów wykonawców oraz cen zawartych w ofertach:

 

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Marża banku

Cena

1)

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

ul. Kopernika 28, 82-500 Kwidzyn

0,76%

823.999,88

2)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Pomorski

ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk

0,58%

764.225,48

3)

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

ul. Rynek 8, 83-200 Starogard Gd.

0,64%

783.967,48

4)

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski SA

Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku

ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia

0,78%

830.670,83

 

3.Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z wymogami SIWZ.

Pouczenie;

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                           Wójt

                                                                                            Stanisław Połom