Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę istniejącego budynku wraz z adaptacją na budynek letniskowy na działce o nr 58/186 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 września 2018 10:58 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6730.124.2018


 

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA

O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257).

 


INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Sterławki Małe – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 14 września 2018r. postanowieniem z dnia 14.09.2018 r. Wójt Gminy Giżycko zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę istniejącego budynku wraz z adaptacją na budynek letniskowy na działce o nr 58/186 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 w godzinach pracy urzędu.

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. BIP Gminy Giżycko
  2. UG Tablica Ogłoszeń
  3. SOŁECTWO STERŁAWKI MAŁE - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
  4. a/a