Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2018-09-13 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Jasnej 4 miasto Węgorzewo

Przetargi | 13 września 2018 15:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 poł. w Węgorzewie przy ul. Jasnej 4.

Przedmiot przetargu:

 • Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Jasna 4, lokal nr 5,
 • Nr geod działki: 522,
 • Powierzchnia działki: 392 m2
 • Nr księgi wieczystej: OL2G/00008662/6,
 • Opis: Lokal mieszkalny o pow. 36,16 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c, poł. na I piętrze, wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,90 m2 oraz udziałem 0,046 w elementach wspólnych budynku i takim samym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki gruntu pod budynkiem. Lokal wyposażony jest w instalację gazową, elektryczną, wod.-kan i ogrzewanie piecowe. Lokal do kapitalnego remontu w zakresie wszystkich elementów wykończeniowych
 • Cena wywoławcza: 82.830,- zł w tym:
  Lokal wraz z piwnicą; 80.230,-zł
  udział w gruncie; 2.600,-zł +23%VAT, przy czym
  I opłata - 25% wartości +23%VAT
  opłata roczna - 1% wartości +23%VAT
 • Wysokość wadium: 15.000,-zł
 • Postąpienie minimum 830,-zł
Warunki przetargu:
 1. Przetarg odbędzie się dnia 16 października 2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w pokoju nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 11 października 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 11 października 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena za nieruchomość sprzedawaną w drodze przetargu, ustalona w drodze licytacji ( należność za lokal wraz z piwnicą i I opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem pokrywa nabywca.
 6. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT. Natomiast oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt.1, art. 7 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT.
 8. Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
 9. Z uwagi na to, że lokal przeznaczony jest do remontu kapitalnego, Gmina Węgorzewo nie sporządzała i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla zbywanego lokalu.
 10. Dalszy zarząd wspólną nieruchomością zostanie uregulowany na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.).
 11. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Jest zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Na żądanie właściciel lokalu jest zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia usterki w nieruchomości wspólnej a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
 12. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z administratorem gminnych zasobów mieszkaniowych, którym są: Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie ul. B Chrobrego 4, osoba do kontaktów: Piotr Gajda, tel. kontaktowy: 87-427-59-35.
 13. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem lokalu. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan lokalu jest mu znany, że jest świadomy, iż lokal wymaga kapitalnego remontu oraz co do stanu lokalu nie wnosi obecnie ani w przyszłości nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec sprzedającego. Wydanie lokalu nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 14. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.).
 15. Informacji odnośnie przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 16. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.