Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „ Remont cmentarza wojennego i przebudowa pomnika poległych w miejscowości Banachy”.

Przetargi | 13 września 2018 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Działając w oparciu o zapisy § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „ Remont cmentarza wojennego i przebudowa pomnika poległych w miejscowości Banachy”, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Usługi Transportowe Dariusz Siek

Harasiuki 81 A, 37 – 413 Harasiuki

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego , otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym i była jedyną ofertą złożona w niniejszym postępowaniu.

 

Zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryteriumtermin gwarancji”

Łączna liczba punktów

1.

Usługi Transportowe

Dariusz Siek

Harasiuki 81 A,

37 – 413 Harasiuki

100

-----------

100

 

Henryk Bździuch

/-/ Wójt  Gminy