Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawa ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej

Przetargi | 13 września 2018 14:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

                                                                                                    Strzegowo dn. 13.09.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

Zamawiający - Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: dostawę ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej.

 

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi hydraulicznych:

 

1)   rozpieracz ramieniowy z akcesoriami – 1 szt.

2)   cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach – 2 szt.

3)   zestaw węży hydraulicznych – 1 szt.

 

Wymagania techniczno-użytkowe:

 

Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami

- min. siła rozpierania min. 50 kN,

- max. siła rozpierania min. 650 kN,

- min. rozwarcie ramion 720 mm,

- możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory końcówek

   rozpieracza    bez konieczności ich ściągania,

- zestaw łańcuchów,

- waga maksymalnie 17 kg.

 

Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach

cylinder rozpierający:

- ilość tłoków: jeden tłok,

 - min. siła rozpierania: 135 kN,

- długość w stanie złożonym maks. 450 mm,

- długość w stanie rozłożonym min. 745 mm,

- łączny wysuw min. 300 mm,

- waga maksymalnie 13 kg.

cylinder rozpierający:

- ilość tłoków: jeden tłok,

- min. siła rozpierania (tłok 1): 135 kN,

- długość w stanie złożonym max. 680 mm,

- długość w stanie rozłożonym min. 1 170 mm,

- łączny wysuw min. 490 mm,

- waga maksymalnie 18 kg.

 

zestaw końcówek do cylindrów rozpierających:

- końcówka V,

- końcówka stożkowa,

- końcówka tnąca,

- adapter.

 

 

Zestaw węży hydraulicznych

 

- wąż przedłużający o długości min. 10m.

- wykonany w systemie dwuwężowym,  zakończony pojedynczymi szybkozłączami.

 
 

Elementy zestawu ratownictwa technicznego takie jak: rozpieracz ramieniowy
i cylindry rozpierające muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018), jednego producenta i muszą posiadać aktualne świadectwa CNBOP-PIB. Pozostałe elementy składowe zestawu ratownictwa technicznego, gdzie świadectwo CNBOP-PIB nie jest wymagane muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018). Sprzęt musi być kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez przyszłego użytkownika – Lukas.
Nie dopuszcza się stosowania przeróbek.

 

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby jednostki OSP Strzegowo, ul. Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi technicznej. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy sprzętu.

 

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

2. Rodzaj zamówienia – dostawy

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa,

 

4. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 miesięcy.

 

5. Termin realizacji (wykonania) zamówienia: do dnia 25.10.2018 roku.

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunki umowy.

2. Cena oferty  musi być podana w PLN cyframi i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia.

4. Cena może być tylko jedna.

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia, wymienione w druku oferty.

6. Koszty dostawy sprzętu należy wkalkulować  w ceny jednostkowe dostawy.

7. Wprowadzenie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w iloś­ciach, określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach, spowoduje odrzucenie oferty.

8. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w ce­nach jednostkowych.

9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji druku oferty.

10. Wszystkie ceny, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszeniu.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia  

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

1/ formularz oferty,

2/ odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

 

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat)  w terminie do dnia  21.09.2018 r. do godz. 1300

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie podanym wyżej nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone wykonawcy bez ich otwierania.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo

Oferta w postępowaniu na dostawę ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej

NIE OTWIERAĆ przed dniem 21.09.2018 roku, godz. 1315”,

 

Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.09.2018 r. o godz. 1315  w siedzibie zamawiającego pokój nr 9. Otwarcie ofert będzie jawne.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści ofertowego zaproszenia do składania ofert,

b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego.

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena  - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

 

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

 

Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

Osoby upoważnione przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Wojciech Klimkiewicz,  pok. nr 11 tel. (0 23) 6794004 wew. 18,

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz oferty.

2. Projekt umowy.

                                                                                 Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                 /-/ Wiesław Zalewski

Załączniki