Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Powiatu w dniu 19 września 2018 r.

Komunikaty | 13 września 2018 13:40 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 12  września 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

w Płocku

OR-I.0002.8.2018

 

MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO

 

                    Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 19 września 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Sytuacja wsi i rolnictwa w powiecie płockim.

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. wraz z analizą opisową z wykonania zadań zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku finansowanych z dotacji celowych za I półrocze 2018 roku.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego (druk nr 1),

2) zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku (druk nr 2),

3) udzielenia pomocy finansowej (druk nr 3),

4) zmiany uchwały nr 319/XXXIII/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2018 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim (druk nr 4),

5) wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny mienia Powiatu Płockiego na rzecz Gminy i Miasta Wyszogród (druk nr 5),

6) apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego przeznaczenia środków finansowych na budowę, przebudowę i utrzymanie dróg powiatowych i gminnych (druk nr 6).

9. Odpowiedzi na postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

11. Sprawy różne, w tym:

  •  wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

     Lech Dąbrowski

Załączniki