Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Przetargi | 13 września 2018 12:17 | Publikujący: Gmina Mirsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego zadania pn: Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” .

 

 

I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Usługi nadzoru budowlanego –  kod: 71.52.00.00-9

 

2. Przedmiot zamówienia.

Projektem objęte będzie 13 wpisanych do rejestru zabytków budynków wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych przy Pl. Wolności 13, 14, 21, 30, 32, ul. Kościelna 2, ul. Betleja 2, 6, 10, 13, ul. Mickiewicza 13, ul. Kościuszki 10, ul. Podchorążych 17.

Projektem objętych będzie również 5 budynków położonych w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się przy ul. Podchorążych

21, 25, ul. Mickiewicza 3, 4, ul. Zdrojowa 1-3.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Liderem będzie Gmina Mirsk, która jest właścicielem budynków przy ul. Kościuszki 10, Podchorążych 17, Podchorążych 21, Podchorążych 25, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4, Zdrojowa 1-3. Pozostałe budynki są własnością wspólnot mieszkaniowych.

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu RPDS.06.03.03-02-004/16 - ZIT AJ osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ,                     

- Projekt został podzielony na czternaście zadań, na które składają się następujące elementy:

 

Zadanie nr 1 - pl. Wolności 13

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki),

oczyszczenie i renowacja opasek i gzymsów, parapetów kamiennych, renowacja stolarki okiennej i

drzwiowej, malowanie

Zadanie nr 2- pl. Wolności 14

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki),

oczyszczenie i renowacja opasek i portali oraz parapetów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie.

Zadanie nr 3 - pl. Wolności 21

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja

stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja opasek okiennych i portali oraz gzymsów, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych i wymianą okienek.

Zadanie nr 4 - pl. Wolności 30

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie ubytków opasek okiennych i drzwiowych oraz gzymsów, malowanie,

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych i wymianą okienek.

Zadanie nr 5 - pl. Wolności 32

Ze względu na zły stan techniczny projekt przewiduje wymianę pokrycia dachowego na nowe.

Projektowana dachówka: karpiówka,

demontaż starego pokrycia wraz z ołaceniem, obróbkami blacharskimi, oraz innymi elementami (okienka połaciowe, anteny itp.)

Zadanie nr 6 - ul. Kościelna 2

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennej opaski i parapetów, renowacja balustrady stalowej, renowacja stolarki okiennej i

drzwiowej, malowanie.

Zadanie nr 7 - ul. Betleja 2

Remont obiektu obejmuje:

- remont elewacji tj. odgrzybienie i oczyszczenie tynków, osuszenie, uzupełnienie ubytków tynku,

renowacja stolarki, detali architektonicznych, elementów kamiennych, odtworzeniem i montażem obróbek blacharskich i ekopików,

rewitalizacja stolarki, filarów przy portalu.

Zadanie nr 8 - ul. Betleja 6

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów,

renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie,

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych (naprawa więźby i wzmocnienie krokwi).

Zadanie nr 9 - ul. Betleja 10

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie,

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych,

- przemurowanie kominów od poziomu więźby dachowej.

Zadanie nr 10 - ul. Betleja 13

Remont obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie i odtworzenie detalu (sztukatorki), renowacja stolarki okiennej i

drzwiowej, malowanie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

Zadanie nr 11 - ul. Mickiewicza 13

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ekopików, malowanie,

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych

przemurowanie kominów ponad dachówką.

Zadanie nr 12

ul. Kościuszki 10

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów,

renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych,

- przemurowanie kominów od poziomu więźby dachowej.

ul. Zdrojowa 1-3.

Zadanie 13

ul. Podchorążych 17

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów,

renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie,

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych,

- przemurowanie kominów od poziomu więźby dachowej.

ul. Podchorążych 21

ul. Podchorążych 25

Zadanie 14

ul. Mickiewicza 3

ul. Mickiewicza 4

Dla niżej wymienionych budynków zakres prac jest taki sam i został przedstawiony poniżej.

• ul. Podchorążych 21,

• ul. Podchorążych 25,

• ul. Mickiewicza 3,

• ul. Mickiewicza 4,

• ul. Zdrojowa 1-3.

Zamierzenie będzie polegało na remoncie części wspólnych budynku tj. wymianie pokrycia dachowego, remoncie więźby dachowej, przemurowaniu kominów, remoncie elewacji z wymianą/odnowieniem stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Ogólny zakres robót objęty opracowaniem:

DACH

• Naprawa, wzmocnienie i wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,

• Wymiana ołacenia i pokrycia dachowego,

• Wymiana obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych,

• Montaż elementów wyposażenia dachu tj. płotki przeciwśniegowe,   ławy kominiarskie, wyłazy dachowe, itp.,

• Przemurowanie kominów ponad dachem i wymiana tynków w części strychowej,

 ELEWACJA

• Wymiana/odnowienie drzwi zewnętrznych,

• Wymiana tynków, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,

• Malowanie elewacji.

 

3. Dodatkowe uwagi:

W Zadaniu nr 1 pl. Wolności 13 zrealizowany jest remont dachu.

W Zadaniu nr 7,  zakres robót należy powiększyć o uzupełnienie brakującego gontu bitumicznego na dachu budynku – ok. 7,50 m2 ( 3 miejsca ) oraz montaż dodatkowych ekopików przeciwko ptakom na dachu i gzymsach – ok. 25,00 m.

W Zadaniach 12,13 i 14 należy określić wartość robót dla poszczególnych posesji.

Dla wszystkich zadań wymagane będzie uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i wniesienie opłat zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej gminy Mirsk nr XIX/154/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg i ulic gminnych.

Decyzje na zajęcie pasa zobowiązany jest uzyskać wykonawca robót budowlanych.

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają:

1)  Projekty budowlane odrębne dla poszczególnych budynków z lipca 2016 r. opracowane

       przez SK- Architekci Pracownia Architektoniczna ul. Wolności 2 58-500 Jelenia Góra.

2) Projekty budowlane dla pięciu budynków z sierpnia 2016 r. opracowane przez

      PracownięProjektowo-Inżynierską „ AP-Projekt” ul. Esperantystów 2/6, 59-800 Lubań

3)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4)  Przedmiary robót opracowane przez w/w pracownie  architektoniczne będące elementem

     pomocniczym przy indywidualnym procesie kosztorysowym:

- Roboty budowlane

- Roboty tynkarskie

- Roboty malarskie

- Roboty remontowe i renowacyjne

- Roboty dekarskie

3. Forma wynagrodzenia.

Za wykonanie czynności objętych zamówienia, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanych usług oraz warunkami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2.

 

 

Zadanie

Numer

Adres

Mirsk

Wartość robót netto PLN

Wartość robót w EURO netto

Wartość podatku VAT 8% PLN

Wartość robót brutto PLN

 

 1.

pl. Wolności 13

  68.263,64

15.832,19

  5.461,09

  73.724,73

 2.

pl. Wolności 14

  41.424,00

9.607,35

  3.313,92

  44.737,92

 3.

pl. Wolności 21

  78.254,53

18.149,34

  6.260,37

  84.514,96

 4.

pl. Wolności 30

  86.842,00

20.141,01

  6.947,36

93.789,36

 5.

pl. Wolności 32

  40.165,69

  9.325,51

  3.213,26

  43.378,95

 6.     

ul. Kościelna 2

  55.819,27

12.946,00

  4.465,54

  60.284,81

 7.

ul. Betleja 2

  40.716,63

9.443,29

  3.257,33

  43.973,96

 8.

ul. Betleja 6

135.820,69

31.500,50

10.865,66

146.686,35

 9.

ul. Betleja 10

110.423,55

25.610,21

   8.833,88

119.257,43

10.

ul. Betleja 13

  88.235,34

20.464,16

   7058,83

  95.294,17

11.

ul. Mickiewicza 13

165.852,29

38.465,64

13.268,18

179.120,47

12.

ul. Kościuszki 10

  90.984,50

21.101,77

  7.278,76

  98.263,26

12.

ul. Zdrojowa 1-3

229.812,61

53.299,77

18.385,01

248.197,62

13.

ul. Podchorążych 17

97.706,60

22.660,60

   7.816,53

105.523,13

13.

ul. Podchorążych 21

144.476,25

33.507,96

11.558,10

156.034,35

13.

ul. Podchorążych 25

  88.384,68

20.498,80

   7.070,77

  95.455,45

14.

ul. Mickiewicza 3

  75.720,02

17.561,52

   6.057,60

  81.777,62

14.

ul. Mickiewicza 4

  72.484,98

16.811,23

   5.798,80

  78.283,78

 

Razem

1.743.820,30

404.439,15

139.505,63

1.903.325,93

 

 

 


4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1)        Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2)        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3)        Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

4)        Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5)        Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

6)        Cena podana przez Wnioskodawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7)        Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

8)        Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9)        Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

10)    Kopie dokumentów winny być stwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

 

II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

1. Oferty sporządzone w języku polskim w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta przetargowa na nadzór inwestorski zadania

pn. ” Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mirsku”  –  nie otwierać przed

21.09.2018 r. godz. 1030, należy składać w siedzibie lub wysłać na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk59-630 Mirsk, pl.

Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 21.09.2018r. do godz. 1000 .

 - Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 ( sala posiedzeń 0.

2. Oferta powinna zawierać:

1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2)  Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3)  Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4) Dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

3. Zamawiający jako jedyne kryterium wyboru Usługodawcy określa cenę ryczałtową w wysokości – 100%

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala do dnia do 31 marca 2019r.

5. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień:

    - Marek Budzan - podinspektor ds. inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39,

     59-630 Mirsk, pok. 09,  tel. 75-6222169, e-mail: inwestycje2@mirsk.pl,

6.  Zamawiający unieważni procedurę zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

1)  Oferowana cena brutto będzie wyższe od kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia,

2) Wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

3) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

7. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do

zapytania ofertowego.

 

 

III. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - „RODO”. 

1. Klauzula.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) zwanej dalej „RODO” informuję, że:

- administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk  e-mail: gmina@mirsk.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Alicja Jaszczyszyn e-mail: rodo@mirsk.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) zwana dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących  jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane.

 

2. Przysługujące prawa.    

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

3. Informacja o braku podstaw do zmian.

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                             Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                             Andrzej Jasiński

                                                                                                            ..............................................

                                                                                                              (Zamawiający)

Załącznikami do zapytania są:

1. Formularz ofertowy,

2. Projekt umowy,

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załączniki