Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkaskach, Gmina Giżycko o długości ok. 500 m.

Komunikaty | 13 września 2018 11:24 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.38.2018

 

 

 


 

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania


 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257).

 

 

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


że do Wójta Gminy Giżycko 31.08.2018 r. wpłynął wniosek Pana Antoniego Wróbla reprezentującego ‘ŚRODOWISKO” s.c. złożony w imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkaskach, Gmina Giżycko o długości ok. 500 m.

 

Projektowana sieć przebiega przez działki nr 28, 43, 48/4, 48/5, 47, 26, 27, 69, 21, 9/2, 7/3, 11, 13/1, 14, obręb Wilkaski, Gmina Giżycko.

 

         Wymienione działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika
z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca i strony wg wykazu
  2. Tablica ogłoszeń w siedzibie tyt. Organu
  3. Sołectwo Wilkaski – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
  4. www.bip.ugg.pl
  5. a/a