Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym-gminnym dla przedsięwzięcia p.n. przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie leśnictwa Pogoń w Nowosielcu

Komunikaty | 10 sierpnia 2018 09:58 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 10 sierpnia 2018r.

 

PPB.6733.1.29.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 poz. 1073, z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m, że na wniosek Nadleśnictwa Rudnik, 37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rzeszowska 198, w imieniu którego występuje Nadleśniczy P. Hołodniak Ireneuszdnia 10.08.2018r. została wydana decyzja Nr 32/2018 znak sprawy PPB.6733.1.29.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

przywracanie funkcji obszarom mokradłowym na terenie Leśnictwa Pogoń”na części działki o nr ew.: 2664/1 położonej w miejscowości Nowosielec gm. Nisko”.

 

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska