Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

Aktualności | 09 sierpnia 2018 13:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 6 sierpnia 2018 r.

GK.6220.1.2017.MK

                                                                                             

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Szydłowo

zawiadamia

że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich - kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka Kolonia, gmina Szydłowo.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załączniki