Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

Aktualności | 09 sierpnia 2018 13:05 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 07.08.2018

GK.6220.3.2016               

OBWIESZCZENIE

 Działając w oparciu o art. 98 § 1 oraz art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Urząd Gminy w Szydłowie zawiadamia o złożonym przez inwestora wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Chowie brojlera kurzego o łącznej obsadzie początkowej 2050,4 DJP i produkcji rocznej .

3 075 552 szt. oraz dla przedsięwzięć pomocniczych polegających na budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 115,2 m3, budowie studni głębinowej do poboru wód podziemnych o zdolności poboru wody ok. 18 m3/h, budowie dróg o nawierzchni twardej o długości powyżej 1 km w obrębie Fermy Drobiu” na działce ewidencyjnej 592 obręb 2 we wsi Dębsk oraz na działce nr 119 obręb 9 we wsi Marianowo na terenie gminy Szydłowo, do dnia 15 listopada 2018 r.

We wniosku z dn. 18 lipca 2018 r. skierowanym do Wójta Gminy Szydłowo, inwestor poinformował, że do czasu określonego w piśmie terminu 15 listopada 2018 r., zamierza zapoznawać się z technologiami minimalizującymi negatywne skutki przedsięwzięcia na środowisko, w celu ich zastosowania w planowanej instalacji.

Urząd Gminy w Szydłowie informuje o:

1) możliwości zapoznania się z przedmiotowym pismem w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Mazowiecka 61, w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5,

2) możliwości składania przez zainteresowane strony uwag i wniosków w sprawie zawieszenia postępowania w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 KPA (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szydłowo.

 

Załączniki