Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych.

Przetargi | 08 sierpnia 2018 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-08-08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2018. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Pniewy

Adres zamawiającego               Pniewy 2

Kod Miejscowość                       05-652 Pniewy

Telefon:                                      48 668 64 24

Faks:                                          48 668 64 24 w. 117

adres strony internetowej           bip.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej       pniewy@pniewy.pl

Godziny urzędowania:               pon. od 10:00 do 18:00; wt. - pt. od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    bip.pniewy.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Usługa polega na dowozie dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwozie po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów w dni nauki szkolnej w niżej wymienionych kursach autobusowych:

 

Trasa nr 1 (o długości ok. 23 km):

Przęsławice (skręt na Tomaszówkę i nawrót na pierwszej krzyżówce)

Witalówka,

Pniewy,

Konie,

Karolew,

Budki Petrykowskie,

Karolew (przystanek przy PSP Karolew),

Konie,

Rosołów,

Jeziora-Nowina (po ok. 650 m na skrzyżowaniu przy kapliczce nawrót i dalej na wysokości Rosołowa w lewo na Osieczek),

Osieczek,

jeziórka,

Jeziora,

Przęsławice,

Jurki,

Kruszew Gimnazjum Publiczne - orientacyjna liczba dzieci -  ok. 60

 

Trasa nr 2 ( o długości ok. 36 km):

Witalówka,

Pniewy,

Konie (DK50) w drogę na Wilczorudę,

Wilczoruda skrzyżowanie przy krzyżu na Cychry,

Cychry (skrzyżowanie drogi Wilczoruda Parcela - Wygnanka z drogą Wiatrowiec - Cychry),

Wiatrowiec Wieś,

Ciechlin,

Ginetówka (dawna Spółdzielnia Produkcyjna),

Ciechlin,

Wilczoruda,

Teodorówka,

Dąbrówka Wieś,

Sadków Szlachecki (nawrót na Dąbrówkę i dalej),

Jeziórka,

Jeziora,

Przęsławice,

Jurki,

Kruszew Gimnazjum Publiczne - orientacyjna liczba dzieci - ok. 65

 

Trasa nr 3 ( o długości ok. 30 km):

Witalówka,

Pniewy,

Wola Pniewska,

Załęże Duże,

Aleksandrów,

Karolew (przystanek przy PSP Karolew),

Konie,

Pniewy,

Wola Pniewska,

Załęże Duże,

Michrów-Stefów,

Michrówek (skrzyżowanie),

Michrów,

Kocerany,

Kruszew,

Kruszew Gimnazjum Publiczne - orientacyjna liczba dzieci -  ok. 75

 

Razem orientacyjna liczba dowożonych dzieci -  ok. 200. Liczbę  oraz wielkość autobusów należy dopasować do liczby orientacyjnej dowożonych dzieci. Kursy obejmują dowóz dzieci w wieku szkolnym po wyznaczonych trasach z przystankiem końcowym przy Gimnazjum Publicznym w Kruszewie nie później niż na godzinę 8:00 i odwóz dzieci w wieku szkolnym po wyznaczonych trasach z przystankiem końcowym przy Gimnazjum Publicznym w Kruszewie po godzinie 14:30 Opiekę nad przewożonymi dziećmi nie może być sprawowana tylko przez kierowcę. Oferent winien przedstawić kandydaturę opiekuna na każdy autobus, a koszty jego zatrudnienia wkalkulować w koszt dowozu i odwozu dzieci. Należy przedstawić kandydatury opiekunów, biorąc pod uwagę możliwość zachorowania lub absencji osoby zgłoszonej. Liczba pktów zbiorczych: trasa nr 1 - ok. 16 pkt, trasa nr 2 - ok. 21 pkt, trasa nr 3 - 17 pkt. Wykonawca przedstawia w ofercie zryczałtowaną opłatę za każdy dzień obsługi dowozu dzieci na wyznaczonych trasach.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 60130000-8  Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)   posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób  ( na podstawie ustawy o transporcie drogowym - Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z p. zm.).

 

2)        sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

zamawiający wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 200 000 zł.

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wykonawca musi dysponować sprawnymi technicznie autobusami z ważnymi badaniami technicznymi oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do kierowania nimi, a  opiekunowie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.

 Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - odpowiednia liczbą autobusów, o odpowiedniej liczbie miejsc. Autobusy muszą być sprawne techniczne z aktualnymi badaniami technicznymi

  Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -  osoby kierujące autobusami muszą mieć odpowiednie kwalifikacje do kierowania nimi, opiekunowie muszą mieć odpowiednie potwierdzone kwalifikacje do opieki nad dziećmi w czasie przewozu

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

6) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

8) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

9) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

10)  oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,

11)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

27) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena

60

2

czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

40

#211

 

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 17.08.2018 r do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

                       

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

- nie dotyczy

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

    

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 602044-N-2018 Data zamieszczenia 2018-08-08.

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski

 

Załączniki