Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2018-07-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym Kal, gm. Węgorzewo (II przetarg) *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przetargi | 10 lipca 2018 12:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 29.05.2018 r.

Nieruchomość nr 1:

 • Nr ewidencyjny: 14/2
 • Powierzchnia: 0,3267 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00010658/2,
 • Opis i przeznaczenie: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, posiadająca płaskie ukształtowanie. Teren, porośnięty roślinnością śródpolną, zakrzaczony, w znacznej części podmokły. Grunt sklasyfikowany jako RIVa
 • Cena wywoławcza (netto): 105.000,- zł
 • Wysokość wadium: 20.000,- zł
 • Postąpienie minimum (netto): 1.050,-zł

Nieruchomość nr 2:

 • Nr ewidencyjny: 14/6
 • Powierzchnia: 0,5000 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00010658/2,
 • Opis i przeznaczenie: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, posiadająca płaskie ukształtowanie. Teren, porośnięty roślinnością śródpolną, zakrzaczony, w znacznej części podmokły. Grunt sklasyfikowany jako RIIIb i RIVa.
 • Cena wywoławcza (netto): 160.000,- zł
 • Wysokość wadium: 20.000,- zł
 • Postąpienie minimum (netto): 1.600,-zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w pokoju nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 10 sierpnia 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 10 sierpnia 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 6. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, w taki sposób aby przed jego podpisaniem można było stwierdzić wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal – uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XIII/84/2003 z dnia 06.08.2003 r. wymienione działki stanowią teren zespołów zabudowy zagrodowej, mieszkalnej i usługowej z dopuszczeniem realizacji obiektów mieszkalno - pensjonatowych, obiektów i urządzeń związanych z działalnością rzemieślniczą oraz inną, nieuciążliwą działalnością gospodarczą i komunalną. Całość terenu położona jest w strefie chronionego krajobrazu.
 9. Z uwagi na klasyfikację gruntu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji o charakterze nierolniczym, wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie gruntów pod inwestycję z produkcji rolnej ( organ wydający zgodę- Starostwo Powiatowe w Węgorzewie).
 10. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia określającego termin zakończenia zabudowy nabywanej nieruchomości, przy czym za zakończenie zabudowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, realizowanego zgodnie z obowiązującym m.p.z.p., w ramach zabudowy zagrodowej, mieszkalnej i usługowej z dopuszczeniem realizacji obiektów mieszkalno – pensjonatowych, obiektów i urządzeń związanych z działalnością rzemieślniczą oraz inną, nieuciążliwą działalnością gospodarczą i komunalną. Termin zakończenia zabudowy określa się na 3 lata od daty nabycia nieruchomości od Gminy Węgorzewo. Powyższy termin będzie dotyczył każdego następnego właściciela nieruchomości.
 11. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości w wyżej określony sposób w terminie 3 lat od daty nabycia nieruchomości od Gminy Węgorzewo, nabywca nieruchomości zapłaci Gminie Węgorzewo karę umowną za każdy pełny rok opóźnienia, w wysokości 10% ceny nabycia brutto, do wysokości ceny nabycia brutto przedmiotowej nieruchomości. Co do obowiązku zapłaty kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji, nabywca nieruchomości podda się egzekucji na zasadach i terminach określonych w protokole przetargu i akcie notarialnym, zgodnie z brzmieniem art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. W razie niewywiązania się przez nabywcę nieruchomości z nałożonego obowiązku, Gmina zastrzega sobie prawo prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego, któremu zostanie nadana klauzula natychmiastowej wykonalności.
 12. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się wcześniej ze stanem nieruchomości.
 13. Ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 15. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 16. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.