Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną terenu Centrum w rejonie ulic: Róża Wiatrów-Dąbrowskiego – Kolejowa-Pasaż Portowy w Giżycku – II etap” (termin składania ofert do 23.07.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

  1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
  2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” (http://www.pwikgizycko.pl/pobranie.html) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380).

Termin i miejsce składania ofert: do 23.07.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 23.07.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pok. 23), Giżycko, ul. Obwodowa 6.


W dniu 20.07.2018 r.

1. Zamieszczono załącznik nr 2 - Przedmiar robót w wersji edytowalnej.

2. Zamieszczono odpowiedzi na pytania 1-3 do przetargu.

Załączniki