Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego GK.6733.9.2018 z dnia 11.07.2018 r

Komunikaty | 12 lipca 2018 09:12 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 11.07.2018 r

 

GK.6733.9.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z póżn. zm) oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz.U. z 2017 r., poz.1257)

 

 zawiadamiam strony postępowania

 

że na wniosek z dnia 03.07.2018 r. ( data wpływu: 04.07.2018 r. ): Gminy Woźniki,
ul. Rynek 11, Woźniki w imieniu, której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa
Pan Piotr Wysocki, reprezentujący Zakład Usługowo- Handlowy „ELPOLBUD” z siedzibą
w Dobrodzieniu, ul. Rzędowicka 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod  nazwą: 

 

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego

 

na terenach położonych poza granicami obszarów objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - w granicach działki ewidencyjnej nr 589/308, obr. Woźniki.

       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego udziału
w postępowaniu/wszystkie strony tego postępowania/w każdym jego stadium, co wynika
z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego

w  Woźnikach (parter) w dniach  12.07.2018r. – 26.07.2018r.

oraz przekazanie sołtysowi  do wywieszenia na tablicy informacyjnej

w miejscowości Woźniki  w dniach  12.07.2018r. – 26.07.2018r.Załączniki