Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla bydła opasowego o obsadzie 80,8 DJP na działce o nr geod. 74, obręb Kruklin

Komunikaty | 11 lipca 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

     

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

WÓJT GMINY GIŻYCKO

 

informuje

 

o wydaniu w dniu 11 lipca 2018 r. decyzji znak: RRG.6220.4.2018.6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla bydła opasowego o obsadzie 80,8 DJP na działce o nr geod. 74, obręb Kruklin.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, pok. nr 26 w godzinach urzędowania.