Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 11 lipca 2018 14:07 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak : RPP. 6733.6.2018                                                                  Gościeradów, 2018-07-11

                                                          

                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie:

-         art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

-         art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

że w dniu 26.06.2018 roku zostało wszczęte na wniosek

 

Pana Pawła Styczyńskiego

P.U.E i H. ELTO Sp. z o.o.

Al. Józefa Piłsudskiego 3, 20-011 Lublin

pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 

p o s t ę p o w a n i e       a d m i n i s t r a c y j n e

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV od słupa nr 53 do słupa nr 62/1 w magistrali Annopol – Liśnik oraz od słupa nr 58 do słupa nr 6 odgałęzienia Gościeradów 2, 7, KR oraz budowie słupów linii SN 15 kV na działkach o nr ewid. 152/6, 153/13, 356, 406, 357, 65, 26, 52/35, 52/28, 52/50, 52/49, 52/51, 52/52, 302, 301, 64/1, 64/2, 184, 282 położonych w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gm. Gościeradów.

 

 

 

 

            W związku z powyższym w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów można zapoznać się materiałami  w tej sprawie.

Załączniki