Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12-100 Szczytno,. reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Odział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budo

Aktualności | 10 lipca 2018 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wydaniu, na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12-100 Szczytno,. reprezentującego Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech z siedzibą 10-689 Olsztyn, ul. Stramkowskiej 1/19, działającego z upoważnienia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Odział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn160/dn90 oraz dwóch przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE dn 32/25 na terenie działek nr 272, 273/2 274/10, 274/11, 274/14 i 310 obręb geodezyjny Rudka, gmina Szczytno.

            Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 105 w godz. 7.30 – 15.30.

               Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki