Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Komunikaty | 14 czerwca 2018 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997  z późn. zm.), Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą - podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Pow. m2 przez-

naczona do dzierżawy

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Termin wnoszenia opłat

Cena w zł

Informacje

o przeznaczeniu do oddania

w dzierżawę

Nr

 działki

Nr

 KW

1.

29/3

OL1C/0000

6790/7

2250

Krupin

Nieruchomość gruntowa

Zgodnie ze Studium działka znajduje się  w I strefie polityki przestrzennej gminy Wieliczki o głównej funkcji rolniczej z zachowaniem istniejącego układu przestrzennego.

Do 3 lat od podpisania umowy.

30 września każdego roku

0,05 zł/m2

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona dla osoby wnioskującej.

 

Umowa zostanie zawarta z dotychczasowym dzierżawcą w/w gruntów.