Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 13 czerwca 2018 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz.994) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 26 czerwca 2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Gminy.                                                                                       
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 27 kwietnia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku.
5. Zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rząśnik.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnik w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
8. Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2018– 2023.
   b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2018.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
   a) przedstawienie sprawozdania przez Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
   b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
   c) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy,
   d) zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok  wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
   e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   f) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok,
   g) dyskusja nad sprawozdaniami,
   h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
   i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Informacja o realizacji reformy oświatowej i planowanych remontach w szkołach.
11. Informacja o  stanie dróg oraz o planowanych inwestycjach drogowych i remontach na terenie gminy.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                    w Rząśniku
                                                                          mgr Krzysztof Soliwoda