Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Remont fontanny przed kinem Fala w Giżycku” - do 25.05.2018 r.

Przetargi | 17 maja 2018 15:02 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie zadania

„Remont fontanny przed kinem Fala w Giżycku”

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów:  Jacek Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 87 7324 131, e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Demontaż, czyszczenie, zaimpregnowanie specjalnymi środkami oraz ponowny montaż płyt kamiennych o pow. ok. 7 m2,
 • Wykonanie tynku silikonowo-żywicznego w kolorze ceglastym na zewnętrznej ścianie niecki fontanny o pow. ok. 9 m2,
 • Demontaż starego uszczelnienia fontanny o pow. ok. 20 m2,
 • Demontaż elementów fontanny dysz odpływów i ponowny montaż po wykonaniu remontu,
 • Naprawy i uzupełnienia niecki fontanny,
 • Wykonanie uszczelnienia niecki żywicy epoksydowej w kolorze niebieskim zgodnie z technologią producenta o pow. ok. 20 m2,

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: Pasaż Portowy  w Giżycku.
 • Bezwzględnie wymagany termin wykonania 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl lub dostarczyć/wysłać wersję papierową do pokoju 110 na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do 25 maja 2018 r. do godz. 10.00. 
 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – Remont fontanny przed kinem Fala              w Giżycku”
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.

 

 1. 8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac.

Konserwatorem fontann jest firma Z.I.E. Barbara Góralska ul. Rolnicza 71, 11-500 Giżycko tel. 783 783 666.

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz oferty.
 • Zdjęcie z fotografią fontanny.

 

Giżycko, dnia 17 maja 2018 r.

Załączniki