Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

Przetargi | 17 maja 2018 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.                                                                                           

Na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd”

 

I. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.)

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd

III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający wybrał ofertę nr 2 złożoną przez:

Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk

Ul. 1 Maja 12/20

75-800 Koszalin

Oferta nr 2 została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów w kryterium cena ,doświadczenie i wysokość kar umownych.

Ofert złożone przez pozostałych wykonawców:

Oferta nr 1:

NEOX sp. z o.o.

Ul. Wały Piastowskie 1/1508

80-855 Gdańsk

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium cena (max 50)

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (max 30)

Liczba punktów za wysokość kar umownych

(max 20)

Łączna punktacja

1

38,98

30,00

20,00

88,98

2

50,00

30,00

20,00

100,00

 

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający nie odrzucił żadnego wykonawcy.

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Wójt Gminy

Stanisław Połom