Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny – piasku z terenu działek ewid. nr 388/1 i 372 w Nisku”.

Komunikaty | 17 maja 2018 10:51 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 17.05.2018 r.

OSK.6220.10.2017.DG

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), informuję, że

w dniu 17.05.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny – piasku z terenu działek ewid. nr 388/1 i 372 w Nisku”.

Inwestor: Pan Jan Piłat, 37 – 400 Nisko orazFirma Usługowo-Handlowa Wiesław Konieczny, 37-203 Gniewczyna Łańcucka.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami i uzgodnieniami organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska