Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu na Plaży Miejskiej w Giżycku pod stanowiska handlowe nr 1,2,3,4.

Przetargi | 16 maja 2018 13:02 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

PRZETARG ODWOŁANY !!!OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH

NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony                    na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska  na Plaży Miejskiej oznaczonych              na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4 każde o wymiarach 3m x3m                       z  przeznaczeniem na handel: strojami kąpielowymi, okularami przeciwsłonecznymi, pamiątkami, koszulkami, zabawkami do piasku, materacami, sprzętem sportowym, sprzedaż: popcornu, waty cukrowej oraz malowania henną  i wykonywania warkoczyków afrykańskich, itp. Odstęp między stanowiskami co 1 m.
 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 15.06.2018 r.  o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.
 3. Okres dzierżawy będzie trwał od 01.07.2018 do 31.08.2018 r. 
 4. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka               na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 535/2.
 5. Teren nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych i takich przyłączy nie będzie można wykonać.
 6.  Dzierżawa gruntu jest bez prawa do zabudowy. Wydzierżawiający na czas handlu dopuszcza ustawienie namiotu o wymiarach 3m x3m, kolor namiotu  ma być uzgodniony wcześniej z wydzierżawiającym. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.
 7. Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 3 000,00 zł od każdego stanowiska.
 8. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.
 9. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.
 10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.                 (z podaniem numeru  stanowiska na jakie wpłacamy wadium) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 do dnia 14.06.2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków                 na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.
 11. Jedno wadium upoważnia do udziału w przetargu na jedno wskazane stanowisko.
 12. Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się                      od zawarcia umowy.
 13. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu,                   a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 
 14.  Podatek od  dzierżawionego gruntu dzierżawca ma obowiązek opłacić bezpośrednio                    w kasie Urzędu Miejskiego.
 15. Termin wniesienia czynszu –28.06.2018 r.
 16. Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

   podać komisji przetargowej dane:

           a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

           b)   w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek  

  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP

- okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić

  pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby

  fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartym   

  w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

 1. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie do 29.06.2018 r.
 2. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów

             w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na 

            dzierżawcy.

 1. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu    

             bez podania przyczyny.

 1. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E

             w km151,733 – prowadzącego z ul. Gen J. Zajączka przez tory kolejowe na teren

             Plaży Miejskiej  w Giżycku.

 1. W przypadku organizacji imprez na terenie Plaży Miejskiej dopuszcza się do handlu   inne podmioty.
 2. Ogłaszający zastrzega, że w obrębie Plaży Miejskiej może ogłosić przetarg na tego typu lub podobne punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować z  roszczeniem  wobec wydzierżawiającego.

Załączniki