Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - obręb Cimochy

Komunikaty | 16 maja 2018 11:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 06 maja 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości - podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:

Lp.

Nr geod.

Pow. m2

Położenie

Opis nieruchomości

Cena w zł

Koszt dokumentacji w zł

Uwagi

1.

227/1

11285

Cimochy

Lokal położony w Cimochach ul. Szkolna 16 o pow. 92,27 m2 wraz z udziałem 9227/47821 w częściach wspólnych budynku i działce nr 227/1 o pow. 1,1285 ha

53 230,00

 

500,00

KW OL1C/00008616/8

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie do 29 czerwca 2018r.

Wieliczki, dnia 14 maja 2017r.