Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Lwówek Śląski, dnia 16 maj 2018r.

OR.272.31.2018

                                       

Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,
z późn. zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.33.2015 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i projektach budowlanych załączonych do niniejszego postępowania.

   

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4. Zakres obowiązków Wykonawcy, zwanego zamiennie inspektorem nadzoru,
w ramach realizacji zamówienia:

 

Zakres obowiązków określa wzór umowy.

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia

 1. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończy do dnia 31.08.2018r. lub z datą podpisania końcowego protokołu odbioru
  z uwzględnieniem terminu na usunięcie ewentualnych wad oraz do czasu zakończenie okresu rękojmi i gwarancji wynoszącym 36 miesięcy dla robót określonych w pkt. 1.1 i w pkt 2.2  (od dnia zakończenia realizacji danego zadania inwestycyjnego, tj. od dnia skutecznie zakończonego odbioru końcowego i obejmuje uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych

  5.1 Miejsce:

5.1.1 budynek główny będący w zarządzie Domu Pomocy Społecznej  w Mirsku ul. Zielona 12 gmina Mirsk.

5.1.2 budynek główny będący w zarządzie Domu Pomocy Społecznej  w Mirsku ul. Zielona 12 gmina Mirsk.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

Dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie bez ograniczeń.

 

VI. Wykaz dokumentów

 

6 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

6.1 Oferta musi zawierać:

6.2  Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

6.3 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z kopią ich uprawnień i zaświadczenie z właściwej izby inżynierów budowlanych.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

  Dawid Kopeć- tel. 75 782 21 49, faks 75 782 36 54

  e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

   

  VIII. Opis sposobu oceny ofert

   

  8.1 Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6.1, 6.2, 6.3 Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia oferta ta nie będzie rozpatrywana.

  8.2 Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone w rozdziale XI.

   

  IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

   

  9.1 Oferty należy składać pisemnie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4, 59- 600 Lwówek Śl. w kopertach z następującym oznaczeniem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

   lub meilowo na adres: promocja@powiatlwowecki.pl.

   

  9.2 Termin składania ofert upływa     23.05.2018 r. o godz. 12.00.

   

  X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

   

  10. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) z uwzględnieniem wszelkich kosztów w tym dojazdu, materiałów biurowych i innych.

   

  XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

  11 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu udzielenia zamówienia

12.1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

12.2 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

XIII. Pozostałe informacje

13.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

13.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy.                                                       

Zatwierdził: Starosta

                      /-/

                Marcin Fluder

Załączniki