Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo

Przetargi | 15 maja 2018 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 15.05.2018 r.

271.12.2018

           

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 552716-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo, które odbyło się w dniu 15.05.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 289 684,90 zł,

2) do dnia 15.05.2018 r. do godziny 1300 wpłynęły 4 oferty.

3) oferty złożyli:          

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

Okres gwarancji

(miesiące)

1

INFRASTRUKTURA BUD-59

Spółka z o.o.

ul. Kazimierzowska 43 lok. K

02-572 Warszawa

276 557,25

340 165,42

60

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 

06-500 Mława

272 338,50

334 976,36

60

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 

i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28,

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

251 489,00

309 331,47

60

4

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL”

Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12,  06-450 Glinojeck

279 140,75

343 343,12

60

 

4) termin wykonania zamówienia: 20.12.2018 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Zgodnie z rozdziałem XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski