Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Numer ogłoszenia: 500106205-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


 

Wieruszów, dnia 15.05.2018

 

 

 

 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 

W postępowaniu przetargowym na : „  BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 

 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego  pytań Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579 ) Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 05.06.2018r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 05.06.2018r. o godzinie 12:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

Załączniki