Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Przetargi | 08 maja 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański  prosi o zapoznanie się z wymienionymi niżej dokumentami , opisujacymi przedmiot zamówienia, niezbednymi dla prawidłowego przygotowania oferty

1. Koncepcja zagospodarowania szlaków kajakowych

4. Koncepcja oznakowania

5. Analiza wykonalnosci Kajakiem przez Pomorze

4. Kajakiem przez Pomorze wytyczne wodowanie

Powyższe można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Starogard Gdański, adres : https://bip.starogard.pl/Article/get/id,21063.html

Wójt Gminy Starogard Gdański


Ogłoszenie nr 500100142-N-2018 z dnia 08-05-2018 r.

Starogard Gdański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 530112-N-2018
Data: 24/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9, 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.
Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-09, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-11, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 Zmienia się zapisy SIWZ .

W SIWZ było :

10. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.

10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 101 (Biuro Podawcze) w terminie do dnia 09.05.2018 r. do godz. 10:00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.05. 2018 r. o godz. 10:30 w pok. 317.

W SIWZ jest :

10. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.

10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 101 (Biuro Podawcze) w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 10:00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.05. 2018 r. o godz. 11:00 w pok. 317.


Wój Gminy Starogard Gdański