Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin'

Przetargi | 08 maja 2018 13:54 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn.  08.05.2018r.

Z.P.271.1.PN. 4 .2018

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Teresin” 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm..) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin”  został wybrana oferta firmy: Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok. Oddział Kielce ul. Zgodna 68a, 25-378 Kielce.

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – 60%, i termin gwarancji i rękojmi -40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 1 ) H2Optim Sp. z o.o. Sp.K.

Baranowo, ul. Poznańska 40, 62-081 Przeźmierowo

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
 Cena – 50,79 pkt., Okres gwarancji jakości i rękojmi –  40  pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 90,79 pkt

Oferta Nr 2) HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp.k. , ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
 Cena –  44,59pkt. Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40   pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 84,59 pkt.

Oferta Nr 3) Konsorcjum firm: WATERTECH , Dorota Grzelak-Kowalczyk

 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 16
Usługi Budowlane Jacek Szychowski, Kawęczyn 30, 96-126 Godzianów

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena –44,04  pkt., Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40   pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 84,04 pkt

 

Oferta Nr 4) P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna

ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
 Cena – 42,99 pkt., Okres gwarancji jakości i rękojmi –   0 pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 42,99 pkt.

Oferta Nr 5) Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
Oddział Kielce ul. Zgodna 68a, 25-378 Kielce .

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
 Cena –  60,00  pkt.   Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40,00   pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.ze zm.)

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy nastąpi po upływie  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty  przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej tj. nie wcześniej niż 15 maja 2018r.

 

 Wójt Gminy
Danuta Supera