Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

Przetargi | 08 maja 2018 13:07 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie:                             od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy         ul. Moniuszki 5  w dniu 22.05.2018 r. o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżyck na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 535/2

Powierzchnia do zagospodarowania: 330 m²/ załącznik nr 1/

Teren dzierżawy nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę:

1 000,00 zł.  netto za cały okres dzierżawy.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona

o  należny podatek VAT. 

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.

na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 nie później niż do dnia  18.05.2018 r. z dopiskiem: „ plac zabaw dla dzieci do lat 5”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Termin wniesienia czynszu: do dnia zawarcia umowy.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem  niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych                    nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi  w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do 30.05.2018 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, co nie wymaga uzasadnienia.

Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualnym remontem przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E  w km 151,733 – prowadzącego z ul. Gen. J. Zajączka przez tory kolejowe na teren  Plaży Miejskiej                            w Giżycku.

 

 

Załączniki