Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo - socjalne działka 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu

Przetargi | 08 maja 2018 12:00 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

  1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń w budynku gospodarczym na pomieszczenia biurowe.
  2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 275/24 i 275/25.
  3. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania zawiera projekt wykonawczy stanowiący  załącznik Nr 7 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 8 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ. 

Załączniki