Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 8 maja 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7

Przetargi | 08 maja 2018 10:21 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 8 maja 2018r.

 - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

(pomieszczenia gospodarczego) położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7 (w podpiwniczeniu budynku)

 

Na podstawie  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 22,50m2 położonego w Giżycku w podpiwniczeniu budynku przy ulicy Kombatantów 7.

 

Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 1,80zł za m2/miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23% .

Postąpienie wynosi 0,10zł lub jego wielokrotność.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym na piśmie.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości wg stawek określonych w odrębnych przepisach.

Sposób wykorzystywania lokalu po zawarciu umowy – bez ograniczeń z zastrzeżeniem, że działalność będzie prowadzona w sposób nienoszący znamion uciążliwości dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Kombatantów 7.

Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

 

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 15 dnia miesiąca.

Okres obowiązywania umowy - na czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018r. o godz. 1000w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

 

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1) podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP;

2) okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3) przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami finansowych wobec Gminy Miejskiej Giżycko.

4) przedłożyć oświadczenie o planowanym sposobie wykorzystywania lokalu.

Istnieje możliwość oględzin lokalu po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą nieruchomości - Spółka z o.o. Administrator, Giżycko ul. Pocztowa 3.

Burmistrz Miasta Giżycka zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.