Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu nr ZPWD.06.2017 którego przedmiotem jest: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne. DOTYCZY CZĘŚCI: 10 – POWIAT LWÓW

Przetargi | 17 kwietnia 2018 15:27 | Publikujący: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Załączniki