Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 17 kwietnia 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.04.2018r.

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
  5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ciechanów na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2025.
  6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rutki-Marszewice, Ujazdówek i Gąski.
  7. Sprawy różne.

            11. Zamknięcie obrad.

                                                            

  Przewodniczący Komisji

                                                           Adam Mieszkowski