Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Aktualności | 17 kwietnia 2018 10:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

 

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 26 lutego 2018 r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2017 r.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy w 2017 r.
6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca w 2017 r.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyca.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
b) w sprawie utraty mocy uchwały nr VI/39/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w zasobach mieszkaniowych Gminy Dobrzyca,
c) w sprawie utraty mocy uchwały nr XVI/84/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych,
d) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2022,
e) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych,
f) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. Etap I – budowa kanalizacji deszczowej w cz. ul. Stefańskiego, ul. Promiennej i dz. nr 1523”,
g) w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu Gminy Dobrzyca,
h) w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2018 r.",
j) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia - Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
l) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
9.   Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
  
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek