Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 14:15 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

 INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

            Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.                      Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian                         w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

             Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

              Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

               Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m², którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Wójta Gminy  dostarczając wypełnione oświadczenie   w terminie do 30 kwietnia 2018r.

                   Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szydłowo, a także w formie papierowej w  Urzędzie Gminy Szydłowo. Wójt Gminy Szydłowo, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić  w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

 

Załączniki