Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare

Oferty inwestycyjne | 13 kwietnia 2018 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare. Pojazd zabudowany – zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 23.04.2018 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 23.04.2018 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Załączniki