Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2018-04-13 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej

Przetargi | 13 kwietnia 2018 13:21 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej.

Nieruchomość nr 1:

 • Nr ewidencyjny: 735/1
 • Powierzchnia: 0,0025 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00009330/7,
 • Opis i przeznaczenie nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu, przeznaczona pod budowę garażu, w zabudowie szeregowej. W skrajnym fragmencie działki rośnie żywopłot
 • Cena wywoławcza netto: 5.600,- zł
 • Wysokość wadium: 1.000,- zł
 • Wysokość postąpienia - minimum: 60,-zł

Nieruchomość nr 2:

 • Nr ewidencyjny: 735/2
 • Powierzchnia: 0,0025 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00009330/7,
 • Opis i przeznaczenie nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu, przeznaczona pod budowę garażu, w zabudowie szeregowej.
 • Cena wywoławcza: 5.600,- zł
 • Wysokość wadium: 1.000,- zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 60,-zł

Warunki sprzedaży:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 17 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w pokoju nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 11 maja 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 11 maja 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo.
 4. Zbywane działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście, uchwalonym uchwałą Nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011 r.. Zgodnie z jego ustaleniami stanowią teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - symbol MW.08. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza i garażowa, zieleń urządzona.
 5. W dziale III księgi wieczystej obejmującej wyżej wymienione działki zostało ujawnione:
  - ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej drogi koniecznej polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr geod. 739/9 do stacji transformatorowej znajdującej się na działce gruntu nr geod. 739/10 na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika tej działki gruntu.
  - ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej drogi konicznej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr geod. 691/1 do stacji transformatorowej znajdującej się na działce gruntu nr geod. 691/2 na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika tej działki gruntu.
 6. Dojazd do zbywanych nieruchomości zostanie zapewniony w momencie sprzedaży, poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej, ustanowionej odpłatnie na działce gminnej nr ewid. 735/4 o pow. 0,0735/4 na rzecz nabywców i każdoczesnych właścicieli nabywanych nieruchomości stanowiących:
  - działkę nr ewid. 735/1 – służebność gruntowa, w postaci prawa przejazdu i przechodu od publicznej drogi gminnej – ul. Zamkowa ( działka nr ewid 495/23 ) do nabywanej nieruchomości, w postaci pasa gruntu o powierzchni 93,7 m2 (24m x 3m + 6,2m x 3,5m), za jednorazowym wynagrodzeniem, płatnym przez nabywcę działki nr ewid. 735/1 w chwili nabycia przedmiotowej nieruchomości, w wysokości 1.045,50 zł brutto.
  - działkę nr ewid. 735/2 – służebność gruntowa, w postaci prawa przejazdu i przechodu od publicznej drogi gminnej – ul. Zamkowa ( działka nr ewid. 495/23 ) do nabywanej nieruchomości, w postaci pasa gruntu o powierzchni 85,3 m2 (20,5m x 3m + 6,8m x 3,5m), za jednorazowym wynagrodzeniem, płatnym przez nabywcę działki nr ewid. 735/2 w chwili nabycia przedmiotowej nieruchomości, w wysokości 959,40 zł brutto
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 8. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 9. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, w taki sposób aby przed jego podpisaniem można było stwierdzić wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu lub ich wpłatę w kasie Urzędu. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.
 12. Ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższe nieruchomości powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 14. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 15. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.