Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe: Remont elewacji budynku szkoły w Wójcinie

Przetargi | 13 kwietnia 2018 12:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty na zadanie: Remont elewacji budynku szkoły w Wójcinie

W zapytaniu ofertowym na zadanie: Remont elewacji budynku szkoły w Wójcinie została złożona 1 ważna oferta przez firmę Usługi Ogólnobudowlane KOWIR-BUD Robert Koczorowski, ul. Makowa 6, 88-320 Strzelno na kwotę: 68.616,26 zł brutto, termin realizacji do 31.082018 r., gwarancja 36 miesięcy. Kwota zabezpieczona w budżecie zamawiającego na realizację ww. zadania 80.000,00 zł.

Jeziora Wielkie, dnia 13.04.2018 r.

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich
w Wójcinie

Wójcin 59

88-324 Jeziora Wielkie

Tel./fax. 52 3187311

 

Znak sprawy SPW. 271.12.2.2016

                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Szkoła Podstawowa w Wójcinie zaprasza do złożenia oferty na: Remont elewacji budynku szkoły w Wójcinie
  2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  3. Miejsce i termin złożenia oferty:

a)      Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godziny: 12:00 pisemnie.

b)      Opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem: Oferta na remont elewacji szkoły w Wójcinie. Nie otwierać do dnia 26.04.2018 r. do godz. 12:15. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wójcinie.

  1. Termin otwarcia ofert  26.04.2018 r. o godzinie 12:15 w sekretariacie szkoły
  2. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.
  3. Warunki płatności: do 30 dni od daty protokólarnego odbioru robót.
  4. Do oferty należy załączyć kosztorys sporządzony według KNR.
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bartosz Przybylski tel. 52 3187220 wewn. 40, Fax: 52 3187440 wewn. 12.
  6. UWAGA: przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej elewacji budynku przeznaczonej do remontu. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki